1. تمدید مهلت ثبت نام و ارسال خلاصه مقاله
مهلت ثبت نام و ارسال خلاصه مقاله تا تاریخ 1398/4/12تمدید شد.
2. اولین همایش تخصصی نماتدشناسی ایران
اولین همایش تخصصی نماتدشناسی ایران در تاریخ 1398/06/06 در محل مؤسسه تحقیقات گیاه‏پزشکی کشور برگزار خواهد شد.
3. زمان ارسال مقالات در همایش نماتد شناسی ایران
تاریخ ارسال خلاصه مقالات تا 98/3/20 از طریق تارنمای همایش
4. ثبت نام در همایش نماتدشناسی ایران
ثبت نام در همایش نماتدشناسی ایران آغاز شد، راهنمای ثبت نام در سایت همایش بارگذاری شده است.