اولین همایش تخصصی نماتدشناسی ایران
1398-02-22

محورهای اصلی همایش

  •  تاکسونومی و تنوع ژنتیکی نماتدها
  • پراکنش و خسارت نماتدها
  • مدیریت نماتدهای انگل گیاهی
  • نماتدهای بیمارگر حشرات و نقش آنها در کنترل آقات محصولات کشاورزی

و برگزاری سمپوزیوم تخصصی