آدرس محل دقیق برگزاری همایش
1398-05-30

تهران-بزرگراه شهید چمران-خیابان یمن-مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور-هتل بلوط

نقشه محل برگزاری همایش